Antalieptės miestelio ir apylinkių atgaivinimo ir tolesnio vystymosi studija 2013-02-22
Projektas buvo finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą
„Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. 
Projektas buvo vadinamas paprojekčiu Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-071. 
Jis buvo užbaigtas 2010 m.

Vykdytojai: 
Antalieptės kaimo bendruomenė ir partneris Viešoji įstaiga „Regioninių projektų iniciatyva“.

Vykdydami paprojektį paskelbėme keletą straipsnių Zarasų ir Utenos rajonų laikraščiuose. Juos galėsime ateityje įkelti į šį tinklalapį. Tačiau stambiausias mūsų leidinys (190 puslapių):
"Antalieptės miestelio ir apylinkių atgaivinimo ir tolesnio vystymosi studija". Vilnius, 2010. Spausdino UAB "Baltijos kopija". ISBN 978-609-417-013-3. 

Knygą sudaro dvi dalys:
"Antalieptės gaivinimo ir vystymo vizija" ir
"Antalieptės miestelio ir apylinkių atgaivinimo ir stiprinimo programa 2010- 2015 metams".

Panaudojant "Vystymosi studijos" duomenis, o taip pat kitus surinktus faktus bei pokalbius su Antalieptės ir Zarasų rajono žmonėmis, buvo sukurtas filmas
"ANTALIEPTĖ: ISTORIJA, DABARTIS, ATEITIS".

Pirmąją filmo dalį galima pažiūrėti spragtelėjus adresą:
http://www.youtube.com/watch?v=2VRcB9NxpjY&feature=youtu.be 

Antrąją filmo dalį pamatysite spragtelėję adresą:
http://www.youtube.com/watch?v=J5LGFbrH1Sw&feature=youtu.be 

Kaip dažnai būna, spausdintame leidinyje neišvengėme korektūros klaidų. Pastebėtos klaidos (popierinėje knygos versijoje) yra nurodytos faile  {Korekt_klaidos3.doc}. Tačiau faile {Vystymosi stud_taisyta.pdf} pateikiame knygos elektroninę versiją su jau ištaisytomis klaidomis.
Knygos santraukos (mažesnio formato ir be paveikslėlių) elektroninė versija yra pateikta faile {Santrauk_A5_format.pdf}.

Pranešimo apie vykdytąjį paprojektį tezės yra pateiktos faile {A1002_Pun.pdf}.


Atskirai reikėtų pabrėžti, kad "Vystymosi studijos" elektroninėje versijoje yra truputį pakoreguotas skyrelio "ANTALIEPTĖS VARDO GARSINTOJAI" tekstas: ištrinta pastraipa apie V. Kardamavičių (Lietuvos komunistų partijos CK atsakingą darbuotoją, TSRS armijos atsargos pulkininką, gavusį LTSR nusipelniusio kultūros darbuotojo vardą (1982 m.)). Deja, jis 1990- 1991 m. dalyvavo kolaborantų veiksmuose prieš Lietuvos nepriklausomybę. Šiuo metu slapstosi Baltarusijoje. 
Jo pavardė šiame sąraše atsirado, kai mūsų paprojekčio partneris rašytojas- kraštotyrininkas V.Indrašius pateikė  duomenis mūsų ruošiamai įžymiųjų žmonių duomenų bazei.
Gerbdami rašytoją palikome popierinėje versijoje pastraipą su V.Kardamavičiaus pavarde, bet įrašėme frazę "nuo 1990 m. slapstosi Baltarusijoje".
Tam tikra prasme V.Kardamavičius garsino Antalieptės vardą tarybiniais laikas. Tačiau ne tiek, kad jis būtų viename sąraše su arkivyskupu M. Reiniu, kurį sovietai nužudė 1953 m. Vladimiro kalėjime. Todėl minėta pastraipa buvo ištrinta  elektroninėje knygos versijoje.
 
Labai jau daug informacijos esame sukaupę bedirbdami prie Antalieptės miestelio ir apylinkių atgaivinimo ir tolesnio vystymosi studijos. Žemiau pateikiame skaitytojams detalesnę informaciją.

Ruošdami savo studiją bendradarbiavome su Vytautu Indrašiumi ir gavome iš jo daug informacijos. Tačiau Vytautas buvo tiek sukaupęs informacijos apie Antalieptės kraštą, kad tiesiog neįmanoma buvo su ja visa susipažinti iki tol, kol jis neišleido knygos
"Antalieptės kraštas. III dalis", Vilnius- 2010. 672 pp. su iliustracijomis.
ISBN 978-9986-940-51-7.

Mums išleidus savąją knygą, kiek vėliau išėjo Vytauto knyga. Iš jos
pateiksime tik vieną detalę, susijusią su Antalieptės trikampe aikšte.

Knygos 242 puslapyje yra pateikta unikali nuotrauka su užrašu:
"Antalieptės šauliai ir visuomenė šventina Nepriklausomybės kryžių 1928 m."
Nuotrauka unikali dar ir dėl to, jog dėl 1928 metų fotografo apsirikimo,
negatyvas buvo apverstas apie vertikaliąją ašį. Iš jo gautoje nuotraukoje (pozityve) bažnyčią matome mokyklos pastato kairėje (kai turėtų būti dešinėje)!

Mes kompiuterio programos pagalba atvertėme vaizdą vertikaliosios ašies atžvilgiu. Dabar galime palyginti du kryžius trikampėje aikštėje (žr. informaciją faile {Kryžiai_du.doc} )!
Matome, kad nuotraukos yra fotografuotos skirtingu laiku. Kryžiai yra skirtingi (tiksliau,- viršutinėje nuotraukoje matome  koplytstulpį, o apatinėje nuotraukoje matome žmones ir oratorių ant pakylos). Gi kryžius yra arčiau mokyklos, nuotraukos kairėje. Jo vaizdas nelabai ryškus, nes jis susiprojektavęs medžių šakų fone.

Šie užfiksuoti nuotraukose faktai atitinka senų žmonių pasakojimus, kad buvę aikštėje du kryžiai (skirtingose kelio pusėse). Vienas- arčiau mokyklos, kitas- dabartinėje karių palaidojimo vietoje (jos vakarinėje dalyje). Pastarąjį kryžių Albinas Bislys (su juo kalbėta 2011 m.) atmena nuo 1935 metų. Albinas pasakojo, kad žmonės tą kryžių vadindavę "pavasarininkų" kryžiumi.
Dar vienas pastebėjimas,- anot Albino, 1935 metais jokios krautuvėlės prie bažnyčios tvoros jau nebuvo.

Mūsų išleistoje 2010 m. knygoje (Antalieptės miestelio ir apylinkių atgaivinimo ir tolesnio vystymosi studija. Vilnius, 2010.- 190 pp.
ISBN 978-609-417-013-3) yra dr. E.J.Morkūno perduota archyvinė medžiaga apie pavasarininkų kryžių (žr. faile {Vystymosi stud_taisyta.pdf}  21 puslapį).
Remiantis Zarasų apskrities viršininko 1933-05-23 dienos raštu Nr.2200 galima daryti išvadą, kad Pavasarininkų kryžius buvo prie Liedelės upelio (prie senojo vieškelio Antalieptė- Dusetos).
Nuostabus sutapimas,- dar nėra metų, kai prie Liedelės upelio (tik kitoje vietoje, prie dabartinio kelio Antalieptė- Dusetos!) kryžių pastatė Aloyzas Maluiška.
Kryždirbys- Pranas Savickas.
Alyzas nežinojo to archyvinio dokumento. Jis kryžių pastatė asmeninių paskatų vedinas.
Tarytum Dievas jam tai nurodė.

Dokumentai:
Santrauk_A5_format.pdf
Vystymosi stud_taisyta.pdf
Korekt_klaidos3.doc
A1002_Pun.ppt
Kryziai_du.doc
Biudzetas_plan.xls

Antalieptė 2010