Čepėnas Juozas Gimė: 1930-02-28
Gimimo vieta: Velaikių k., Daugailių parapija, Antalieptės valsčius, Zarasų apskritis
Gimė ūkininkų Nikodemo Čepėno ir Adelės Petrulionytės- Čepėnienės šeimoje. Juozas- jauniausiasis iš penkių brolių. Rašto išmoko iš vyresniųjų brolių: Prano, Algirdo, Vytauto ir Pauliaus.

1940 m. Gutaučių kaime baigė pradžios mokyklą. 1942 m. įstojo į Utenos gimnaziją. Tačiau joje baigė tik septynias klases, nes 1948 m., kai Juozo tėveliai buvo išvežti į Sibirą, saugumiečiai ketino suimti ir Juozą.
1949 m. pabaigęs Kauno gimnaziją tais pačiais metais stojo į Kauno kunigų seminariją. Nors sėkmingai išlaikė stojamuosius egzaminus, tačiau negalėjo joje mokytis, nes grėsė suėmimas ir tremtis. Tiktai 1956 m. vėl buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją. Tačiau 1960 m. religinių reikalų įgaliotinis Rugienis Kunigų seminarijos vadovybei įsakė Juozą iš seminarijos pašalinti.
Po to jis dirbo Kauno I ligoninėje, Damaševičiaus sanatorijoje, ėjo zakristijono pareigas Įgulos ir Aleksoto bažnyčiose. Tik 1969 m. jam buvo leista į Seminariją sugrįžti, kurią 1970 m. pabaigęs, buvo įšventintas kunigu ir paskirtas Raseinių parapijos vikaru. 1972 m. gavo paskyrimą taip pat rūpintis Kalnujų parapijiečių sielovada. Daug laiko teko skirti Kalnujų bažnyčios remontams. 1976 m. dirbo klebonu Eržvilko parapijoje. 1981 m. ėjo klebono pareigas Gruzdžių parapijoje ir taip pat aptarnavo Šiupylių parapijiečius.
Nuo 1988 m. užima Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos vikaro altaristo pareigas.

Laisvu laiku nuo vikaro pareigų, kun. Juozas sutvarkė išlikusį savo dėdės kun. Dr. Juozapo Čepėno rankraštį „Velaikių Juozelio atsiminimai“. Knygos parengimą spaudai atliko Audronė Viktorija Škiudaitė:

Dr. kun. Juozapas Čepėnas. SACERDOS IN AETERNUM. Velaikių Juozelio atsiminimai. Leidykla "Lututė". Kaunas. 2010.-608 p.

Po dviejų metų kun. Juozas Čepėnas sudarė ir išleido antrąją, įspūdingos apimties ir turinio, knygą „Velaikių Čepėnai“ (Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – 676 p.: iliustr.).
 
Paminėtos dvi knygos yra milžiniško ir pasiaukojančio darbo rezultatas. Jų turinio reziumė skaitytojas gali rasti Kazio Račkausko straipsnyje- recenzijoje
"Tvariausias tautos gyvasties ir savasties medis".   Žr.

http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=67 

Labai įdomu yra tai, kad knygoje „Velaikių Čepėnai“ yra pateiktas Dr. Juozapo Čepėno disertacijos vertimas iš vokiečių į lietuvių kalbą. Dr. Juozapas Čepėnas parašė ir apgynė savo disertaciją vokiečių kalba 1924 metais Freiburgo universitete. Tema: "Dostojevskio asmenybės ir kūrybos psichologinė analizė". Tai buvo pirmasis svarus Dostojevskio asmenybės ir kūrybos pristatymas Europoje!  

Disertanto sūnėno kun. Juozo Čepėno dėka mes dabar galime skaityti disertaciją lietuviškai. Tai iš tiesų labai įdomus ir neprarandantis šiuolaikiškumo veikalas. "Disertacijoje atsiskleidžia pagrindinis Dostojevskio kūrybos frontas: žmoguje vykstanti amžina kova tarp gėrio ir blogio, tebesitęsianti ir šiandien" [ V.Kazilionytė. Filosofijos daktarui kunigui Juozapui Čepėnui skirta Atminties diena. Pasvalio "Darbas". 2014-06-12. Nr.66 (9179) ].


Antalieptė 2010