Čepėnas Juozapas Gimė: 1880-10-18
Gimimo vieta: Veleikiai, Antalieptės valsčius
Mirė: 1976-01-24
Mirimo vieta: Pasvalyje, palaidotas Daugailiuose
Juozapas Čepėnas 1905 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1920–1924 m. studijavo Fribūro ir Miuncheno universitetuose. 1924 m. filosofijos daktaras [1].
Nuo 1905 m. dirbo sielovados darbą, daugiausia Panevėžio vyskupijos bažnyčiose. 1908–1910 m. Kėdainių mokyklų kapelionas. 1924–1926 m. Zarasų progimnazijos kapelionas, 1926–1928 m. jos direktorius, mokytojų kursų vedėjas. 1928–1940 m. Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios klebonas. Steigė blaivybės, „Saulės“, Šv. Kazimiero draugijų skyrius. Bendradarbiavo spaudoje.
1941 m. sovietinio saugumo suimtas, kalintas Kaune. Per nacių okupaciją Anykščiuose pasirašė memorandumą žydų klausimu. 1951 m. nuteistas 10 metų kalėjimo, kalintas Šiaulių, Lukiškių, Verchneuralsko, Vladimiro kalėjimuose. 1954 m. peržiūrėjus bylą paleistas, bet sovietų valdžiai uždraudus eiti kunigo pareigas, altaristas Pasvalio bažnyčioje. Buvo vykdomos kratos, atimti mokslinių darbų rankraščiai.
1955–1958 m. parašė pamokslų, studijas „Koks turėtų būti inteligentas“, „Panevėžio katedros istorija“, „Individų, visuomenės ir kai kurių tautų psichologinis analizavimas“ (1960 m., visi neišspausdinti), „Žmogus“ (rankraštis konfiskuotas). Išliko rankraštis „Velaikių Juozelio atsiminimai“. Šį rankraštį sutvarkė ir paruošė spaudai kun. Juozas Čepėnas, Dr. kun. Juozapo Čepėno sūnėnas. Knygos parengimą spaudai atliko Audronė Viktorija Škiudaitė [2].
Bibliografija:
1. Arkivyskupas Mečislovas Reinys, atsiminimai, parašyti 1970 m., Čikaga, 1979 m., 2000 m. 
2. Dr. kun. Juozapas Čepėnas. SACERDOS IN AETERNUM. Velaikių Juozelio atsiminimai. Leidykla "Lututė". Kaunas. 2010.-608 p.

Filosofijos daktarui kunigui Juozapui Čepėnui skirta atminties diena yra plačiai aprašyta Pasvalio "Darbo" 2014-06-12 d. laikraštyje Nr.66 (9179). Jo e.kopiją žr.
http://www.antaliepteskb.lt/read.php?nid=83 

Antalieptė 2010